Konferencie

14.01.2018 III. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii (16.-17.2.2018) V dňoch 16. - 17.2.2018 sa v Bratislave uskutoční III. medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii pod názvom: "MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV". 27.12.2017 Žiacka konferencia na ZŠ Záhorácká Malackách (16.11.2017) Dňa 16.11.2017 sa na ZŠ Záhorácka v Malackách konala žiacka konferencia, ktorá poskytla záverečný výstup z projektu Rovesníckej mediácie podporeného Ministerstvom vnútra SR v rámci výzvy zameranej na prevenciu proti kriminalite. 02.11.2017 Medzinárodná vedecká konferencia v Olomouci (27.-28.10.2017) Aj tento rok sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskutočnila IV. Medzinárodná vedecká konferencia, MEDIACE 2017, na ktorej sme sa za naše Mediačné centrum Poprad a Asociáciu mediačných centier Slovenska zúčastnili aj my. Tak Vám prinášame pár postrehov. 28.03.2017 Medzinárodná vedecká konferencia v Modre (7.- 8. 4. 2017) V dňoch 7. - 8. 4 2017 sa v Modre uskutoční IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom: "SÚČASNÉ TRENDY VZDELÁVANIA V MEDIÁCII". Cieľom konferencie má byť predstavenie rôznych modelov vzdelávania mediátorov a ich efektívne využitie v praxi, využitie mediácie v rámci základných, stredných a vysokých škôl, cezhraničná spolupráca, a i. 13.10.2016 Rodinná mediácia v kontexte aktuálnej právnej úpravy (24.11.2016) Dňa 24.11.2016 sa v Bratislave uskutočnil II. ročník konferencie o rodinnej mediácii pod názvom Rodinná mediácia v kontexte aktuálnej právnej úpravy. Záštitu nad touto odbornou konferenciou prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Ján Richter. 10.08.2016 Medzinárodná vedecká konferencia mediátorov v Modre (08.-09.04.2016) Medzinárodná vedecká konferencia v Modre s názvom: "Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie" bola opäť prínosom pre mediátorskú obec. Na konferencii sa zúčastnilo mnoho významných ľudí z oblasti mediácie, napr.: Prof. PaedDr. Vladimír LABÁTH, PhD. s témou: " Čo robí mediáciu mediáciou? Dilemy vzdelávanie mediátorov." Doc. PhDr. Lenka HOLÁ, PhD. s témou: Požadavek specializace na příkladu mediace ve zdravotnictví." JUDr. Ing. Milan BUDJAČ, PhD. (ako zástupca Ministerstva spravodlivosti SR) s témou: "Zásadné zmeny v civilnej mediácii v roku 2014 - nielen o spotrebiteľských sporoch a dôvere v zodpovednosť mediátorov." 10.08.2016 Mini konferencia v Košiciach: Mediácia a iné spôsoby riešenia záťažových situácií (4.6.2016) Dňa 4.6.2016 sa v Košiciach konala Mini konferencia na tému: "Mediácia a iné spôsoby riešenia záťažových situácií", ktorú organizovalo OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj. 26.07.2016 Medzinárodná vedecká konferencia mediátorov v Olomouci (20.-21.11.2015) V dňoch 20.-21.11.2015 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom: Mediace 2015 - Reflexe a výzvy. Tejto medzinárodnej konferencie sme sa zúčastnili aj my a prinášame Vám pár riadkov o jej priebehu a prínosoch. 25.07.2016 Medzinárodná vedecká konferencia v Prešove (22.10.2015) Dňa 22.10.2015 sa v Prešove na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia na tému: MEDIÁCIA - CESTA K TVORBE INTERKULTÚRNEJ SPOLOČNOSTI. 13.06.2016 Medzinárodná vedecká konferencia mediátorov v Modre (16.-17.4.2015) V termíne 16.-17.4.2015 sa uskutočnila v Modre medzinárodná vedecká konferencie mediátorov na tému: OBEC - ŠKOLA - MEDIÁCIA. Výstupom z vedeckej konferencie je zborník, ktorý ponúka príspevky akademikov i praktikov z rôznych profesijných oblastí.