Rodinná mediácia v kontexte aktuálnej právnej úpravy (24.11.2016)

      Dňa 24.11.2016 sa v Bratislvave uskutočnil II. ročník konferencie o rodinnej mediácii pod názvom: Rodinná mediácia v kontexte aktuálnej právnej úpravy.

   

     Organizátori tejto medzinárodnej vedeckej konferencie - Asociácia rodinných mediátorov Slovenska, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Slovenský inštitút pre mediáciu privítali na konferencii mediátorov, priaznivcov mediácie a odborníkov na problematiku rodinného práva. 

     V rámci aktívnej účasti vystúpili na konferencii napr. Doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD., JUDr. Peter Rajňák - sudca Okresného súdu Nové Zámky, PhDr. Mgr. Eva Riečicová - vedúca oddelenia OSPoD v Bratislave, Mgr. Robin Brzobohatý z Úradu pre medzinárodno-právnu ochranu detí z Brna, PhDr. Peter Guráň, PhD. - člen výboru OSN pre práva dieťaťa, JUDr. František Kutlík - riaditeľ Slovenského inštitútu pre mediáciu, Mgr. Michaela Radoušová z Českej repbuliky, PhDr. Andrea Gábrišová, JUDr. Antónia Mikulíková, Ing. Helena Múdra, JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD, JUDr. Anna Márová, LLM - predsedníčka skúšobnej komisie pre skúšky rodinného mediátora v Českej republike a Ing. Bronislava Švehláková.

     Pozvaná ako aktívna účastníčka bola aj naša kolegyňa, JUDr. Dagmar Tragalová, ktorá na medzinárodnej konferencii vystúpila s príspevkom Rodinný mediátor ako súčasť mediačného centra.

     Okrem aktívnej účasti sa ako účastníci a podpora zúčastnili aj naše kolegyne z Mediačného centra Poprad, Mgr. Andrea Markovičová a Mgr. Janka Lipničanová, ktorým spoločnosť robila aj kolegyňa zo Zvolena, PhDr. Denisa Morongová.

      Medzi príspevky, ktoré jednoznačne stoja za spomenutie patrí skvelý príspevok od PhDr. Petra Guráňa, PhD. na tému Desatoro medzinárodnej mediácie. Pre nás ako mediátorov bol veľmi podnetný taktiež príspevok vedúcej odd. SPODaSK Bratislava, PhDr. Mgr. E. Riečicovej, ktorá rozpracovala možnosti mediácie ako spôsobu riešenia rodinného konfliktu z pohľadu sociálnej kurately.  Nakoniec ešte spomenieme príspevok organizátorky konferencie Ing. Bronislavy Švehlákovej, predsedníčky Asociácie rodinných mediátorov Slovenska, ktorá naznačila potrebu zamyslieť sa nad mlčanlivosťou mediátora v rodinných veciach v prípadoch, ak rodičovská dohoda podlieha schváleniu súdom.

 

     Na záver si dovolíme poďakovať za zorganizovanie tohto fóra, ktoré slúži na výmenu teoretických a praktických skúsenosti v mediácii. Najviac si asi všetci vážime tie neformálne diskusie pri káve v rámci prestávok, pretože tam si naozaj dokážeme vymeniť cenné skúsenosti. Ďakujeme aj za pozvanie a veríme, že ďalšia rodinná konferencia neostane bez povšimnutia tých, ktorí by sa mali snažiť zlepšiť prístup verejnosti k mimosúdnemu riešeniu sporu a zefektívniť tým vymožiteľnosť svojích práv. 

 

     V prípade záujmu o znenia príspevkov z tejto vedeckej konferencie Vám prinášame na stiahnutie príp. na nahliadnutie Zborník príspevkov z konferencie.

     Okrem zborníku nemôže chýbať aj fotodokumentácia, ktorú nájdete nižšie, prípadne na webstránke Asociácie rodinných mediátorov ARMS (http://rodinnamediacia.sk/sk/clanky/cely-clanok/?cislo=15 ).

     Príjemné čítanie :-)

  1. Zborník príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie: Rodinná mediácia v kontexte aktuálnej právnej úpravy (počet stiahnutí : 1459)
  2. POZVÁNKA_Rodinná mediácia v kontexte aktuálnej právnej úpravy (počet stiahnutí : 350)
  3. PROGRAM_Rodinnná mediácia v kontexte aktuálnej právnej úpravy (počet stiahnutí : 327)
  4. ČASOVÝ HARMONOGRAM_Rodinná mediácia v kontexte aktuálnej právnej úpravy (počet stiahnutí : 313)
  5. POKYNY_Rodinná mediácia v kontexte aktuálnej právnej úpravy (počet stiahnutí : 342)
  6. PRIHLÁŠKA_Rodinná mediácia v kontexte aktuálnej právnej úpravy (počet stiahnutí : 317)