Spotrebiteľské spory

 

MEDIAČNÉ CENTRUM POPRAD NERIEŠI SPOTREBITEĽSKÉ SPORY.

 

Spotrebiteľský spor, ako druh sporu, je v súčasnosti jedným z najčastejšie riešeným sporom, a to nielen na súde, ale aj v rámci mediácie. Spotrebiteľským sporom sa rozumie spor, ktorý vznikol na základe spotrebiteľskej zmluvy. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Dodávateľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Pre určenie, či daná zmluva je alebo nie je spotrebiteľskou zmluvou, je rozhodujúca povaha účastníkov zmluvy a nie právny predpis, ktorým sa spotrebiteľská zmluva spravuje.

Spotrebiteľské spory je možné riešiť mimosúdne prostredníctvom mediátorov, mediačných centier, ktoré riešia spotrebiteľské spory, rozhodcovských súdov alebo prostredníctvom tzv. subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, v zmysle § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejňuje na svojom webovom sídle Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

 

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov:

http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

 

Zoznam mediátorov a mediačných centier Slovenska:

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Mediatori/Uvod.aspx

 

Zoznam rozhodcovských súdov:

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/Rozhodcovske-sudy/Zakladne-informacie-o-rozhodcovskych-sudoch.aspx

 

Právne predpisy upravujúce a týkajúce sa riešenia spotrebiteľských sporov:

  1. Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov
  2. Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  3. Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok