Kto sme

MEDIAČNÉ CENTRUM POPRAD bolo zriadené zverejnením v Obchodnom vestníku a dňom 25.08.2016 bolo zapísané v registri vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR - Zoznam mediačných centier, pod ev. č. 59.

Mediačné centrum má zriadené svoje pobočky MEDIAČNÉ CENTRUM KOŠICE a MEDIAČNÉ CENTRUM RUŽOMBEROK so sídlami na adrese: Okružná 761/25, 058 01 Poprad

 

Zriaďovateľ mediačného centra:

ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA

Velická cesta 10

058 01 Poprad

IČO: 5026 5555

 

Adresa mediačného centra:

Názov:                                            MEDIAČNÉ CENTRUM POPRAD

Sídlo:                                              Okružná 25, 058 01 Poprad

Identifikačné č. MC:                     59

IČO:                                                5026 5555 0001

Adresa na doručovanie:             Drevárska ul. 3663/8, 058 01 Poprad

Adresa na podávanie podaní

v elektronickej forme:                 mcpoprad@mcpoprad.sk

Tel. kontakt:                                  +421 908 630 615

 

V Mediačnom centre Poprad je možné viesť mediáciu v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

V týchto jazykoch je možné podať aj žiadosť o mediáciu, a to e-mailom na mcpoprad@mcpoprad.sk

 

 

Zoznam členov orgánov mediačného centra:

 1. Prezident (štatutárny orgán): JUDr. Dagmar Tragalová
 2. Riaditeľ (výkonný orgán mediačného centra): JUDr. Dagmar Tragalová
 3. Predseda (výkonný orgán pobočiek mediačného centťra): JUDr. Ivana Gerdová
 4. Rada mediátorov (poradný orgán): tvoria všetci mediátori zapísaný v zozname mediátorov MEDIAČNÉHO CENTRA POPRAD

 

Právne predpisy, podľa ktorých postupujú mediátori:

 1. Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov
 2. Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 4. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 5. Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.
 6. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 337/2011 Z. z. o odmene mediátora za výkon mediácie v súvislosti s posyktovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
 7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach
 8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)

Právne predpisy, podľa ktorých postupujú mediátori:

 

Vnútorné predpisy Mediačného centra Poprad:

 1. Štatút Mediačného centra Poprad (počet stiahnutí : 634)
 2. Rokovací poriadok Mediačného centra Poprad (počet stiahnutí : 457)
 3. Európsky kódex správania pre mediátorov (počet stiahnutí : 628)
 4. Etický kódex mediátorov (počet stiahnutí : 573)