Rodinné konflikty

Rodinná mediácia sa zaoberá riešením konfliktov vzniknutých v rodine, Zahŕňa rodinnoprávne osobné a majetkové vzťahy medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, medzi ostatnými príbuznými. Súčasťou rodinnej mediácie je tzv. predrozvodová a rozvodová mediácia. Práve konflikty, ktoré vznikajú vo fáze predrozvodom alebo počas rozvodu sú tie najvhodnejšie na riešenie zmierlivým spôsobom, ktorým mediácia bezpochyby je. Rodičia sa tak ešte pred rozvodom môžu dohodnúť o výkone svojich rodičovských práv a povinnosti na čas do rozvodu, na čas po rozvode, o výške výživného, zverení detí do osobnej alebo striedavej osobnej starostlivosti. Rovnako si tieto rodičovské práva a povinnosti môžu upraviť aj partneri, ktorí nie sú zosobášení. Medzi najčastejšie využitie v mediácii platí aj vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode manželov. Mediácia umožňuje bývalym manželom uporiadať si svoje vzájomne majetkové vzťahy v krátkom čase za podstatne nižšie náklady ako na súde.

 

NAŠE SKUTOČNÉ PRÍPADY

SPOR: Dohoda o úprave rodičovských práv a povinnosti na čas do rozvodu

Dátum: od 03.06.2016 - 13.07.2016 

     V tomto rodinnom mediačnom prípade išlo o medzinárodny únos detí, kde na otca detí bol vydaný Medzinárodny zatykací rozkaz pre únos detí. Na jednej strane tvrdenie matky, že jej deti boli manželom a otcom detí unesené z krajiny ich obvyklého pôvodu a že otec detí  jej bráni v stretávaní sa s nimi, že sú ním manipulované. Súd vydal v tomto prípade predbežné opatrenie v ktorom určil, že deti sa majú vrátiť do krajiny obvyklého pôvodu. Na strane druhej tvrdenie otca, že matka detí nemá záujem o detí, že deti neuniesol, ale že sa s matkou detí o návrate na Slovensko dohodli. a že deti sami nechcú zostavať s matkou osamote. 

     Tento medializovaný prípad riešilo niekoľko inštitúcii a stále neúspešne. Výkon rozhodnutia súdu bol pozastavený potom, čo deti dobrovoľne odmietli odísť s matkou do Anglicka. Nakoľko matka intenzívne komunikovala s otcom detí, po spoločnom rozhovore sa dohodli, že sa pokúsia dohodnúť na pravidlách stretávania sa s deťmi a na výške výživneho pre maloleté deti prostredníctvom mediácie - mimosúdneho riešenia sporov. 

     Rodičia sa spolu s deťmi na spoločnom výlete trošku viac zblížili a snáď si aj uvedomili, že ich vzájomny boj o detí najviac škodí práve tým, ktorých majú najradšej a to ich deťom. V rámci mediácie za pomoci mediátorky si vyjasnili pravidlá stretávania a snažili sa vydiskutovať si obavy, ktoré súviseli s ich deťmi. Dohodli si výšku výžívneho a pre začiatok si úpravu styku s deťmi dohodli v prítomnosti otca, aby sa deti opäť zblížili s matkou a odbúral sa strach z toho, že tentokrát môžu byť "unesené" do Anglicka. Otec súhlasil s tým, že vezme späť návrh na obmedzenie rodičovských práv a povinnosti pre matku detí a matka detí zase súhlasila s tým, že zabezpečí, aby deti viac neboli evidované ako unesené, čím zruší ich obmedzenie pohybu mimo Slovenskej republiky. Ako sa vyporiadajú so zrušením zatykacieho rozkazu pre otca ukáže čas. Nateraz nás ako mediátorov veľmi teší, že súd schválil rodičovskú dohodu bez výhrad a táto rodina stojí pred novým začiatkom, kde ich čaká ešte dlhá cesta, ale vďaka ich prístupu veríme, že si opäť nadobudnú stratenú dôveru a celý tento dvojročný boj o deti nezanechá na nikom výraznejšiu traumu. 

Výhody tejto mediácie:

 • Detí nemuseli absolvovať stertnutie s ďalšími cudzími osobami, aby obhajovali svoje postoje 
 • Rodičia mali možnosť spolu komunikovať bez autoritatívneho zásahu tretej osoby, ktorá by im pripomínala, čo všetko musia a nemôžu
 • Došlo k vzájomnemu porozumeniu a malými krôčikmi aj získavaniu stratenej dôvery detí k matke 
 • K dohode rodičov došlo v priebehu 2 mediačných stretnutí a dvoch ich spoločných stretnutí bez mediátora
 • Súd schválil rodičovskú dohodu, ktorá bola ich slobodnou vôľou, ktorú si vypracovali sami za pomoci mediátora a tým, že si nastavili vlastné pravidla fugovania ich rodiny bez autoritatívneho zásahu súdu, veríme, že ich budú o to viac dodržiavať a snažiť sa vylepšovať vzájomne vzťahy k svojim deťom ale aj navzájom, veď rodičmi zostávajú pre svoje deti po celý život 

 

 

 

 

 

SPOR: Dohoda o úprave vzájomnych rodičovských práv a povinnosti a Dohoda o úprave vzájomných manželských práv a povinnosti na čas oddeleného spolužitia

 Dňa 18.04.2016 - 21.04.2016

     Dňa 18.04.2016 podali manželia spolu žiadosť o riešenie sporu mediáciou z dôvodu, že dočasne spolu nežijú v jednej domácnoti a potrebovali by si upraviť styk s ich  maloletými deťmi, výšku výživného na deti a vzhľadom nato, že majú aj spoločné úvery, tak aj spôsob splácania týchto úverov. Po 1 hodine mediácie sa manželia dohodli na výške sumy, ktorú bude manžel manželke platiť na výživnom a na zabezpečenie splácania úveru. Starostlivosť o deti si upravila na pravidelné striedanie a to tak, že každý druhý víkend budú deti tráviť čas s otcom u starej mamy nakoľko otec maloletých detí ma novú priateľku s ktorou sa deti nateraz nechcú ešte stretávať. Zároveň si manželia dohodli, že otec ich dcéry bude vždy 2x v týždni odprevádtzať dcéru na krúžok a po krúžku ju odprevadí na autobus kde počká, kým nastúpi, nakoľko majú obavy o jej bezpečnosť nakoľko chodí z jedného mestá do druhého. Rodičovská dohoda bude predložená súdu na schválenie, aby bola vykonateľná.  

     Napriek tomu, že manželia žijú oddelene iba niekoľko týždňov dokázali spolu odísť z našej mediačnej kancelárie spolu pre dcéru na krúžok a následne ich manžel zaviezol domov. Manželia sa dohodli s mediátorom, že v prípade, ak sa ich vzájomne vzťahy neupravia a časom predsa len dôjde k rozvodu a budú chcieť urobiť zmeny v dohodách, tak oslovia opäť naše mediačné centrum. 

     Rovnako aj pri tejto mediácii chcem vyzdvihnúť prístup rodičov, ako sa zodpovedne vyporiadali so vzniknutou situáciou v rodine a bez väčších emócii, racionálne pristupili k dočasnému riešenie najvhodnejšiemu pre celú rodinu.

Výhody tejto mediácie:  

 • k dohode došlo v priebehu pár hodín a na hodinovej mediácii sme už dotiahli iba detajly fungovania dočasného oddeleného spolužitia,
 • nakoľko nový vzťah manžela trvá iba 5 mesiacov, manželia sa na návrh mediátorky dohodli, že nebudú okamžitú situáciu riešiť podaním návrhu na rozvod, ale vyskúšajú si fungovanie v oddelených domacnostiach s novo nastavenými pravidlami  tak po finančnej stránke, ale aj citovej stránke,
 • deti neboli vystavené zbytočným hádkam a stresom a môžu si dočasne vyskušať model fungovania stretávania sa s otcom,
 • ktovie, možno ešte nie je všetko stratené a podarí sa aj toto manželstvo záchrániť ....

 

SPOR: Dohoda o výkone rodičovských práv a povinnosti.

Dňa 09.03.2015 - 18.03.2015 (9 dní)

Manželia spolu s maloletým dieťaťom dňa 09.03.2015 navštívili naše mediačné centrum, kvôli pomoci pri spísaní rodičovskej dohody na čas po rozvode. Po krátkom informatívnom stretnutí v ktorom poverená mediátorka vysvetlila podstatu mediácie, oboznámila manželov o postupe a cene za predmediačnú a mediačnú činnosť a rozhovore s maloletým dieťaťom posúdila spor ako vhodný na mediáciu. Manželia vypísali žiadosť o mediáciu a prebrali potrebné dokumenty na podpísanie, aby sa mohla mediácia začať. Všetci zúčastnení sa dohodli na tom, že otázky potrebné pre riešenie dohody zašlú mediátorke mailom. Dňa 18.03.2015 sa na dohodnutom termíne stretli opäť všetky zúčastnené osoby na mediácii v kancelárii mediačného centra. Približne za 1 hod vznikla finálna mediačná dohoda o výkone práv a povinnosti rodičov na čas po rozvode, ktorú pred mediátorkou manželia podpísali. Dohoda bude predložená na prvom pojednávaní súdu o rozvode manželstva na schválenie súdom, tak ako to vyžaduje § 24 ods. 3 zákona o rodine.

Chcem vyzdvihnúť prístup rodičov k tak citlivej otázke ako je zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Poďakovať im za to, že uprednostnili záujem ich maloletého dieťaťa pred svojimi vlastnými záujmami.

 

Výhody tejto mediácie:

 • dieťa nebolo vystavené zbytočnému stresu pri stretnutí s kolíznou opatrovníčkou či už pri návšteve domácnosti alebo v školskom prostredí, nakoľko matka dieťaťa upozornila pracovníčku UPSVaRu o tom, že za účelom úpravy styku s dieťaťom navštívia spolu s manželom mediačné centrum.
 • k dohode došlo v priebehu 9 dní
 • rodičia si tak uvedomili, že aj keď sa do budúcna rozchádzajú ako partneri, zostávajú naďalej rodičmi dieťaťa