Odborná príprava

 

Kurz MEDIÁTOR

     Akreditovaný kurz MEDIÁTOR je odbornou prípravou mediátora v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. Cieľom odbornej prípravy mediátora je získanie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti mediátora podľa zákona o mediácii. Odborná príprava mediátora trvá 200 hodín výlučne prezenčnou formou z čoho je 100 hodín teoretická príprava a 100 hodín praktická príprava.

Cieľová skupina: Osoby s ukončeným II. stupňov VŠ v akomkoľvek odbore.

Výučba je zameraná na

  • výučbu základov právneho poriadku v rozsahu 50 hodín,
  • oblasť interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologických aspektov ich riešenia, oblasť pravidiel správania sa mediátora teoretická časť v rozsahu 50 hodín
  • tréning sociálnych zručností a vedenie procesu mediácie v praktickej časti v rozsahu 50 hodín
  • tvorbu písomných dokumentov potrebných pre výkon mediácie, prípravu dohody o začatí mediácie a dohody, ktorá je výsledkom mediácie v praktickej časti v rozsahu 50 hodín

 

Miesto konania: POPRAD

Termín: február 2020

             Upresnenie ďalších termínov podľa účastníkov. Pre otvorenie kurzu je potrebných min. 6 uchádzačov.

 

     Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky získa absolvent osvedčenie o absolvovaní akreditovaného programu MEDIÁTOR, na základe ktorého môže požiadať MS SR o registráciu do registra mediátorov a vykonávať tak mediáciu na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov.

 

Cena: 1 200,- € , zľava pre samoplatcov možná po dohode

          Na úhradu kurzu sa dá využiť aj možnosť jeho preplatenie prostredníctvom KOMPAS+ cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade využitia KOMPAS+ je cena stanovená nasledovne, 6,-€ / hodina (REPAS- preplatenie Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny). V prípade záujmu využiť túto možnosť preplatenia nás infomujte a my Vás zašleme vyplnený a potvrdený formulár B pre potreby Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

     Odborná príprava mediátorov sa realizuje v spolupráci s ASOCIÁCIOU MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA. Výučbu zabezpečujú akreditovaný lektori MŠ SR, ktorí pre vás realizujú aj ďalšie vzdelávanie mediátorov v spolupráci s MS SR. 

 

Lektori:

JUDr. Dagmar Tragalová

právnička, mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 854, absolvovala odbornú prípravu mediácie v roku 2013, špecializáciu na rodinnoprávne spory 2013, od roku 2012 lektorka odbornej prípravy pre SBS, kde prednáša Teóriu práva a Ústavne právo, Zákon o ochrane osobných údajov a Trestné právo hmotné, lektorka  pre kurzy Mediácie v Akadémii vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. v Poprade, zriaďovateľka a riaditeľka Mediačného centra Poprad so sídlom v Poprade, zapísanom v zozname mediačných centier vedeným MS SR pod ev. č. 59. V spolupráci s OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj a MS SR bola lektorkou odborného seminára Formálne a obsahové náležitosti mediačnej dohody pri vyporiadaní BSM a Mediácia v obchodnoprávnych sporoch v roku 2015. V roku 2016 bola lektorkou odborného seminára na tému Novela zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2016 a jej aplikačný dosah na výkon mediácie v slovenskom právnom poriadku, ktorý organizovalo Mediačné centrum Poprad. V roku 2017 lektorovala odborný seminár pre mediátorov zameraný na tému Možnosti mediácie podľa CMP, ktorý organizovala Asociácia mediačných centier Slovenska. V roku 2018 lektorovala odborný seminár pre mediátorov zameraný na tému Možnosti mediácie podľa civilného sporového poriadku a Podnikateľské a administratívne aspekty mediačnej praxe (ako podnikať v mediácii, vedenie dokumentácie a archivácia v mediačnom procese). V roku 2019 lektorovala odborný seminár Intapsychický a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov a Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam a spôsobu ich riešenia v mediácii. Je garantkou akreditovaných vzdelávacích programov Kurz Mediátor a Kurz Rodinná mediácia. Je zároveň prezidentkou Asociácie mediačných centier Slovenska, zapísanej v zozname vzdelávacích mediačných inštitúcii vedenom MS SR pod ev. č. 31, ktorá je držiteľom akreditácie v oblasti mediácie. Od roku 2014 sa venuje vzdelávaniu mediátorov v akreditovaných a certifikovaných programoch. V oblasti riešenia konfliktov v roku 2018 ako lektorka realizovala školenie pre vedúcich zamestnancov Úradu prácu sociálnych vecí a rodiny a pre probačných a mediačných úradníkov v gescii ministerstva spravodlivosti. Lektoruje vzdelávania zamerané na riešenie konfliktov v školách.

Publikačná činnosť:

RODINNÁ MEDIÁCIA - Ako deťom neublížiť rozvodom

 

JUDr. Ivana Gerdová

právnička, mediátorka zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 918, odbornú prípravu mediátora absolvovala v roku 2011. Od roku 2011 pôsobí ako lektorka pre OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj a od roku 2016 pre Asociáciu mediačných centier Slovenska právnych častí a mediačného procesu akreditovaného kurzu Mediátor. Od októbra 2014 zaradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako garant a lektor akreditovaného vzdelávacie programu Mediácia, modul - Legislatívne normy mediácie v civilnom práve. Pôsobí ako riaditeľka Mediačného centra Košice, ktoré je pobočkou zriadenou Mediačným centrom Poprad zapísanom v zozname mediačných centier MS SR pod ev. č. 59. V spolupráci s OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj a MS SR bola lektorkou odborného seminára Mediácia v obchodnoprávnych sporoch v roku 2015. V roku 2016 bola lektorkou odborného seminára na tému Novela zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2016 a jej aplikačný dosah na výkon mediácie v slovenskom právnom poriadku, ktorý organizovalo Mediačné centrum Poprad. V roku 2017 lektorovala odborný seminár zameraný na tému Možnosti mediácie podľa CMP a Moc v mediačnom procese pre Asociáciu mediačných centier Slovenska. V roku 2018 lektorovala odborný seminár pre mediátorov zameraný na tému Možnosti mediácie podľa civilného sporového poriadku a Podnikateľské a administratívne aspekty mediačnej praxe (ako podnikať v mediácii, vedenie dokumentácie a archivácia v mediačnom procese). V roku 2019 lektorovala odborný seminár Intapsychický a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov a Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam a spôsobu ich riešenia v mediácii

 

Mgr. Dušana Bieleszová

Certifikovaná mediátorka so špecializáciou na oblasť školskej a rovesníckej mediácie. Pôsobí vo vydavateľstve Wolters Kluwer, s. r. o. v redakcii Školstva. Vyštudovala etiku a pedagogiku na UKF v Nitre. Učila v špeciálnej škole, v základnej škole s materskou školou. Bola riaditeľkou Centra advokácie a koordinácie Únie materských centier a členkou Výboru pre mimovládne organizácie pri Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Je autorkou viacerých odborných článkov a dvoch publikácií. Prednáša na konferenciách, spolupracuje s Centrom ďalšieho vzdelávania  UK v Bratislave, Mediačným centrom Poprad, s vydavateľstvom Raabe. V spolupráci s AISIS, o. s. sa  podieľa sa na lektorovaní  programu rovesníckej mediácie v Českej republike podporeného Agenturou pro sociální začleňování Úradu vlády ČR.

 

PhDr. Eva Hromjak Magdziaková

Riaditeľka Občianskeho združenia Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj. Vyštudovala Aplikovanú psychológiu a Sociálnu prácu. Špecializuje sa na klientov so zdravotným a zmyslovým postihnutím. Jej špecializáciou je práca  s ľuďmi so zrakovým postihnutím a nevidiacimi. Venuje sa psychosociálno-terapeutickej oblasti. Má niekoľkoročnú prax vo vzdelávaní na vysokých školách. Absolvovala 4,5 ročný výcvik v Gestalt psychoterapii, 3-ročný kurz Psychológia v manažmente, relaxačno-symbolicky výcvik, kurz mediácie a mnohé komunikačne kurzy. Je odbornou garantkou pre výcviky akreditované Ministerstvom školstva, lektorkou pre certifikované kurzy a výcviky v komunikačnej rovine.

 

     Po absolvovaní odbornej prípravy sa tí najlepší môžu uchádzať o spoluprácu s naším MEDIAČNÝM CENTROM POPRAD a pracovať v tíme mediátorov, ktorí majú bohaté praktické skúsenosti s mediáciou v praxi. Naše pobočky sú v mestách Poprad, Košice a Ružomberok.

 

Prihlásiť sa na kurz MEDIÁTOR môžete tu .

 

Viac informácii na tel. čísle +421 908 630 615 alebo +421 948 220 389.  

Informácia o REPASE:

Pri kurzoch je možné využiť aj možnosť Repasu - preplatenia Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

      

  1. kurz MEDIÁTOR / záväzná prihláška (počet stiahnutí : 528)