Susedské konflikty

Susedské konflikty sú jednými z najčastejšie riešenými konfliktami v obciach. Obyvateľom obce zákony umožňujú domáhať sa svojich oprávnených záujmov prostredníctvom sťažností, petícii, ale aj priamo sa obrátiť na obec, aby navrátila pôvodne narušený pokojný stav autoritatívnym rozhodnutím. Takéto rozhodnutie má však povahu predbežného opatrenia, a tak v konečnom dôsledku o príkaze alebo zákaze starostu musí rozhodnúť súd. Obec ako správny orgán je povinná zaoberať sa každým podnetom podaným na obec a oznámiť k podnetu svoje stanovisko. Každý, kto chce svoj spor vyriešiť čo najrýchlejšie a najefektívnejšie môže sa obrátiť na ktoréhokoľvek mediátora zapísaného v zozname mediátorov vedenom MS SR . Mediátor môže pomôcť vyriešiť konflikt v ktoromkoľvek jeho štádiu, či už predtým ako bolo urobené podanie na obec alebo aj potom čo začalo správne konanie, či konanie o sťažnostiach. Správny orgán sa má počas celého konania pokúsiť o zmier medzi účastníkmi. Zmier je dohoda účastníkov o tom ako si vyriešili všetky alebo niektoré svoje sporné otázky.

 

NAŠE SKUTOČNÉ PRÍPADY

SPOR: Dohoda o úprave vzájomných susedských sporoch

Dňa 10.04.2015 -

V súčastnosti prebieha z iniciatívy mesta Poprad a pod vedením Mediačného centra Poprad mediácia medzi účastníkmi, ktorí sa snažia urovnať svoje vzájomné susedské nezhody v mediácii. Podstatou vzniknutého konfliktu sú tzv. imisie, (prach, hluk, pachy,dym, popolček, plyn, para, pevné a tekuté odpady, tienenie), ktoré podľa jednej strany sporu znepríjemňujú a ohrozujú na zdraví nie len susedov, ale celé okolie obytnej zóny, ktorá úzko susedí s priemyselnou zónou.

Predmediačná činnosť je zdokumentovaná v sekcii O NÁS V MÉDIACH. Ako celá mediácia dopadne budeme informovať práve tu na našej stránke v sekcii susedské spory.

K danej problematike a k problematike Obce, ako účastníka mediácie si môžte prečítať v prílohe príspevok odprezentovaný na Medzinárodnej vedeckej konferencii konanej v dňoch 16.04. - 17.04. 2015 v Modré zameranej na OBEC - ŠKOLU - MEDIÁCIU.