Cenník

Ceny za mediačné a poradenské činnosti vykonávané podľa zákona č. 420/2004 Z. z. a platnej legislatívy SR

 

 Prvé informatívne stretnutie a úvodná konzultácia:

 ZDARMA

 Podanie žiadosti a predmediačná činnosť: 

 (Podanie žiadosti o riešenie sporu mediáciou, príprava podkladov pre mediačné konanie, preštudovanie prípadu, vystavenie plnomocenstva, napísanie výzvy, spísanie záverečnej správy pri predmediačnej činnosti)

 70,-€

 V prípade , že účastník mediácie výzvu prijme, sa cena za mediáciu stanovuje podľa cenníka.

 

 Za konzultácie, poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy a v rámci mediácie, za každú   začatú hodinu:

 • v prípade fyzických osôb

 30,-€

 • pre SZČO a právnické osoby

 60,-€

 

 Telefonická a e-mailová komunikácia v rámci predmediačnej   a postmediačnej činnosti a v rámci mediácie

 20,-€ / paušál pre každého   účastníka

 Administratívne úkony počas mediácie

 60,-€ / každý úkon

 Právne úkony súvisiace s mediáciou

 (spísanie mediačnej dohody, záverečnej správy, dodatkov k   mediačnej dohode, iné...)

 150,-€ / každý právny úkon

 

 INÉ POPLATKY:

 Poplatok za vyhotovenie odpisu listiny / kópie listiny zo spisu

 2,50,-€ / za každú stranu

 

 Facilitácia 

 (Vedenie a usmerňovanie komunikácie v pracovných skupinách   podnikateľských a iných právnych subjektov).

 100,-€/hodina

 Mediačný koučing

 dohodou

 Supervízia v mediácii

 dohodou

 Komediácia pre mediátorov 

 dohodou

Zmierovacie konanie

(Sprostredkovanie zmierlivého riešenia sporu za účasti mediátora s využitím mediačných techník).

 100,-€/hodina

 

 

Spôsob tvorby ceny vychádza z dvoch hlavných určujúcich kritérií, ktorými sú:

 • predmet mediačného konania,
 • právna subjektivita účastníkov mediačného konania.

 


 

 Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore

 (fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby v občianskych, obchodných a pracovnoprávnych sporoch)

 

 

 nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

 

 • fyzické osoby –podnikatelia

 70,-€ / hodina

 • právnické osoby - podnikatelia

 150,-€ / hodina

 

 

 majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

 300,-€ / hodina

 

 

 Vyššie uvedený spôsob tvorby ceny platí obdobne aj pre Online   mediáciu.

 (Online mediácia - mediácia (aktívny rozhovor) realizovaná   prostredníctvom videohovorov.)

 

 

 Online madiácia realizovaná prostredníctvom e-mailov 

 (bez ohľadu na počet e-mailov)

 40,-€ / deň

 


 

 Mediácia v občianskych sporoch, obchodnoprávnych, rodinných a pracovnoprávnych sporoch

(susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory,  komunitné spory,   medzikultúrne a etnické spory, majetkové spory a iné občianskoprávne spory)

 

 

 nemajetkové občianske spory:

 40,-€ / hodina

 

 

 majetkové občianske spory:

 150,-€ / hodina

 

 

 Vyššie uvedený spôsob tvorby ceny platí obdobne aj pre Online   mediáciu.

 (Online mediácia - mediácia (aktívny rozhovor) realizovaná   prostredníctvom videohovorov.)

 

 

 Online madiácia realizovaná prostredníctvom e-mailov 

 (bez ohľadu na počet e-mailov)

 40,-€ / deň

 


 

 Mediácia v štátnom sektore

 (štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre  výchovu a   vzdelávania a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)

 

 

 nemajetkové a pracovnoprávne spory:

 100,-€ / hodina

 

 

 majetkové spory v štátnom sektore:

 700,-€ / hodina

 

 

 Vyššie uvedený spôsob tvorby ceny platí obdobne aj pre Online   mediáciu.

 (Online mediácia - mediácia (aktívny rozhovor) realizovaná   prostredníctvom videohovorov.)

 

 

 Online madiácia realizovaná prostredníctvom e-mailov 

 (bez ohľadu na počet e-mailov)

 40,-€ / deň

 

Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupiny 1 až 3 sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje ½ súčtu sadzieb jednotlivých skupín.

 


 • K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH.
 • Uvedené hodinové sadzbysa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania.
 • Okrem odmeny má mediátor právo na úhradu výdajov spojených s mediáciou, najmä úhradu poštovného, telekomunikačných nákladov, cestovného a iných preukázateľných nákladov.
 • Začiatok a skončenie mediácie sa vyznačujú zápisom v Knihe mediácii, okrem toho sa vyznačujú v zápisnici / záverečnej správe, ktorá korešponduje s účtovanou odmenou podľa účtovného dokladu a je u mediátora jeho prílohou.
 • Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon predmediačnej činnosti a výkon mediácie. V tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne danému účastníkovi.
 • Poplatok za podanie žiadosti o riešenie sporu mediáciuou a predmediačnú činnosť hradí v plnej výške žiadateľ o riešenie sporu mediáciou, a to na základe účtovného dokladu vystaveného Mediačným centrom Poprad.
 • Ak dôjde k mediácii, poplatky spojené s mediáciou sa účtujú obom stranám pomerne, t. j. každá strana hradí ½ zo sumy účtovanej za predmediačnú činnosť, ak sa strany v dohode o začatí mediácie nedohodli inak.
 • Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán.
 • Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme – dohoda, zápis alebo prehlásenie v plnej moci - pred začatím mediačného konania. 
 • Mediačné centrum Poprad do 10 pracovných dní od skončenia mediácie vystaví a zašle osobám zúčastneným na mediácii účtovný doklad – faktúru.
 • Platbu za mediáciu účtuje Mediačné centrum Poprad vystavením faktúry, ktorú je možné uhradiť prevodom, prípadne vkladom na bankový účet Mediačného centra Poprad, uvedený v záhlaví faktúry.

 

 

Cenník platný od 01.07.2022