Kto je mediátor

Profesionál s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, neutrálny odborník vybavený teoreticky, prakticky a kompetenčne pre vedenie mediačného procesu, v ktorom prostredníctvom správne zvolených mediačných techník prispieva k vyriešeniu vzniknutého konfliktu tak, aby zabezpečil pre obe strany konfliktu jasne formulovanú, zrozumiteľnú a prakticky uskutočniteľnú dohodu, ktorá je v súlade so zákonom a dobrými mravmi, a zároveň je prijateľná a záväzná pre všetkých zúčastnených k budúcnosti.