PRÁVNE MINIMUM MEDIÁTORA / seminár

PRÁVNE MINIMUM MEDIÁTORA / seminár

 

     Seminár PRÁVNE MINIMUM MEDIÁTORA je určený všetkým mediátorom - neprávnikom, ktorí si chcú zlepšiť svoje vedomosti v oblasti rodinného, občianskeho, obchodného, pracovného a spotrebiteľského práva, potrebné pre vedenie mediačného procesu.

     Seminár sa vyučuje formou prípadových štúdií, na ktoré sa mediátor učí aplikovať jednotlivé právne normy z daných právnych oblastí. Praktickým nácvikom sa mediátor naučí orientovať v sieti zložitých paragrafov, napísať formálne a obsahovo správne mediačnú dohodu za pomocí paragrafov a získať prehľad o aktuálnej právnej úprave v najčastejšie riešených mediačných prípadoch.

 

TERMÍNY:

22.02.2017 - Právne minimum v obasti rodinného práva podľa Zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a Zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku

Lektor:  JUDr. Dagmar Tragalová

Miesto: POPRAD, Termín v Košiciach v prípade minimálne 8 nahlásených účastníkov

 

23.02.2017 - Právne minimum v oblasti rodinného majetkového práva podľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku

Lektor:  JUDr. Dagmar Tragalová

Miesto: POPRAD, Termín v Košiciach v prípade minimálne 8 nahlásených účastníkov

 

27.02.2017 - Právne minimum v oblasti občianskeho práva podľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákoník

Lektor:  JUDr. Dagmar Tragalová

Miesto: POPRAD, Termín v Košiciach v prípade minimálne 8 nahlásených účastníkov

 

28.02.2017 - Právne minimum v oblasti obchodnéh o práva a pracovného práva podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Lektor:  JUDr. Dagmar Tragalová - obchodné právo

               Mgr. Andrea Suchanovská - pracovné právo

Miesto: POPRAD, Termín v Košiciach v prípade minimálne 8 nahlásených účastníkov

 

03.03.2017 - Právne minimun v oblasti spotrebiteľského práva podľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ostatných platných spotrebiteľksých právnych predpisov

Lektor:  JUDr. Ivana Gerdová

Miesto: KOŠICE, Termín v Poprade v prípade minimálne 8 nahlásených účastníkov

 

CENA: 35,-€ / deň (8 hodín)

ZĽAVY: ktorékoľvek 2 dni 10% zľava

              ktorékoľvek 3 dni 15% zľava

              ktorékoľvek 4 dni 20% zľava

             celý 5 dňový seminár 25% zľava

 

Účastníci seminára získajú certifikát o jeho absolvovaní.

Seminár PRÁVNE MINIMUM MEDIÁTORA organizuje ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA v spolupráci s MEDIAČNÝM CENTROM POPRAD.

Prihlášku zasielajte na emailovú adresu mcpoprad@mcpoprad.sk, amcs@amcs.sk alebo poštou na adresu MEDIAČNÉ CENTRUM POPRAD, Okružná 761/25, 058 01 Poprad.

  1. PRÁVNE MINIMUM MEDIÁTORA / záväzná prihláška (počet stiahnutí : 258)