Kurz ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA

 

Kurz ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA

Akreditovaný kurz ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA je určený ako špecializácia  v oblasti školskej a rovesníckej mediácie v rámci celoživotného vzdelávania. Kurz ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA trvá 50 hodín prezenčnou formou.

Výučba je zameraná na:

  • Školskú legislatívu
  • Sociálnopatologické javy na školách a ich prevenciu
  • Konflikt a spôsoby jeho riešenia
  • Aktívne počúvanie, skupinovú dynamiku, verbálnu a neverbálnu komunikáciu
  • Nácvik práce s rovesníckymi mediátormi formou cvičení, modelových situácii
  • Spôsob a formu zavádzania školskej a rovesníckej mediácie do škôl

Cieľová skupina: Osoby, ktoré majú záujem zvýšiť si kvalifikáciu pri práci so žiakmi ZŠ a SŠ zameranej na zlepšenie komunikácie a riešenia konfliktov na školách. Mediátori, pedagogický zamestnanci, nepedagogický zamestnanci, školský psychológovia, vedúci rovesníckych mládežníckych skupín a pod.

Termín:

 

Záverečná skúška je súčasťou kurzu v posledný deň kurzu. Absolvent získa osvedčenie o špecializácii na školskú a rovesnícku mediáciu na základe ktorého je oprávnený vykonávať kvalifikovane školskú a rovesnícku mediáciu na ZŠ a SŠ.

Cena: 450,- €

Akreditovaný kurz ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA sa realizuje v spolupráci s Akadémiou vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. a Asociáciou mediačných centier Slovenska. Výučbu zabezpečujú akreditovaný lektori MŠ SR, ktorí pre vás realizujú aj ďalšie vzdelávanie mediátorov v spolupráci s MS SR.

Externou lektorkou Rovesníckej mediácie je dlhoročná školská mediátorka Mgr. Dušana Bieleszová, ktorá je zároveň autorkou knihy Školská mediácia a knihy Rovesnícka mediácia.

Prihlášku prosím zasielajte na emailovú adresu mcpoprad@mcpoprad.sk , escapes@escapes.sk alebo poštou na adresu Mediačné centrum Poprad, Okružná 761/25, 058 01 Poprad.

Informácia o REPASE:

Pri kuzoch je možné využiť jeho preplatenie prostredníctvom tzv. REPASU, t. j. preplatenia kurzu Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

  1. kurz ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA / záväzná prihláška (počet stiahnutí : 419)