Kurz RODINNÁ MEDIÁCIA

 

Kurz RODINNÁ MEDIÁCIA

Kurz RODINNÁ MEDIÁCIA je určený ako špecializácia pre komunikáciu s rodinami a prácu s rodinnými spormi. Kurz RODINNÁ MEDIÁCIA 50 hodín prezenčnou formou.

Výučba je zameraná na:

  • Legislatíva v rodinnej mediácie
  • Psychologické aspekty v rodinnej mediácii
  • Vyjednávanie v záťažových situáciách
  • Práca v dvojici mediátorov v rodinnej mediácii
  • Praktický nácvik vedenia rodinnej mediácie
  • Spolupráca rodinného mediátora s  mediačnými centrami a inštitúciami
  • Mediačný koučing a supervízia v rodinnej mediácii

Cieľová skupina: Osoby pracujúce v mediácii, v oblasti práva, v oblasti sociálnej práce a sociálnej kurately so záujmom o špecializáciu na mediáciu v rodinných sporoch.

Termín: apríl 2023 

                Termín sa otvorí pri min počte 6 účastníkov.

V prípade záujmu nám zašlite vyplnenú prihlášku.

Cena: 600,- €

 

     Záverečná skúška je súčasťou kurzu v posledný deň kurzu.  Absolvent vzdelávacieho programu získa súbor informácií a osvojí si techniky aktívneho počúvania, špeciálne mediačné techniky a zručnosti v mediácii rodinných sporov na zvládanie konfliktov pri rozvode alebo rozchode nezosobášených párov, pri konfliktoch smerujúcich k rozvodu manželstva, osvojí si postupy pri komplexnom riešení osobných a majetkových vzťahov medzi partnermi  vrátane starostlivosti o dieťa a striedavej starostlivosti. Absolvent všetky získané poznatky z oblasti rodinného práva, psychológie, sociológie, sociálnej práce vie efektívne využívať a aplikovať v procese rodinnej mediácie, tak aby nespôsobil škodu žiadnej zo sporových strán.

 

     Akreditovaný kurz RODINNÁ MEDIÁCIA sa realizuje v spolupráci s ASOCIÁCIOU MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA. Výučbu zabezpečujú akreditovaný lektori MŠ SR, ktorí pre vás realizujú aj ďalšie vzdelávanie mediátorov v spolupráci s MS SR.

     Externými lektorkami sú kolegyne z Českej republiky, ktoré majú bohaté skúsenosti z vedenia mediačného procesu v rodinnej mediácii.

     Prihlášku prosím zasielajte na emailovú adresu mcpoprad@mcpoprad.sk , amcs@amcs.sk  alebo poštou na adresu MEDIAČNÉ CENTRUM POPRAD, Okružná 761/25, 058 01 Poprad.

Informácia o REPASE:

Pri kurzoch je možné využiť možnosť REPASU - preplatenia kurzu prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Najnovšia publikácia: "RODINNÁ MEDIÁCIA - Ako deťom neublížiť rozvodom

 

  1. kurz RODINNÁ MEDIÁCIA / záväzná prihláška (počet stiahnutí : 493)